نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش سایپا

علی صدیقی صفائی

قیمت قطعات خودرو زانتیا

قیمت ( ریال )

نام قطعه

ردیف

قیمت ( ریال )

نام قطعه

ردیف

329500

سیبک فرمان

33

490000

لنت جلو

1

650000

رادیاتور بخاری

34

335000

لنت عقب

2

1950000

سپر جلو

35

1300000

موتور فن

3

1850000

سپر عقب

36

225000

تسمه دینام

4

3850000

درب جلو راست

37

225000

تسمه کولر

5

4350000

درب جلو چپ

38

450000

تسمه تایمینگ

6

240000

زه وسط سپر جلو

39

800000

دینام

7

160000

زه چپ سپر جلو

40

750000

باطری

8

160000

زه راست سپر جلو

41

2025000

طبق راست

9

175000

نوارمغزی سپر جلو

42

1650000

پمپ بنزین و درجه داخل باک

10

500000

زه درب جلو راست

43

2570000

رادیاتور آب

11

500000

زه درب جلو چپ

44

360000

بوق

12

199500

زه وسط سپر عقب

45

210000

روغن موتور

13

95000

زه راست سپر عقب

46

110000

فیلتر هوا

14

95000

زه چپ سپر عقب

47

25000

سیم کلاچ

15

190000

نوار مغزی سپر عقب

48

2025000

طبق چپ

16

320000

چراغ عقب چپ درب صندوق

49

225000

دسته چراغ و برف پاک کن

17

320000

چراغ عقب راست درب صندوق

50

166000

کویل

18

50000

قاب آینه بغل راست

51

105000

درب منبع رادیاتور

19

50000

قاب آینه بغل چپ

52

5899000

کیلومترشمار بدون درجه روغن

20

1500000

گلگیر جلو راست

53

77000

IR پروانه فن

21

1500000

گلگیر جلو چپ

54

490000

چراغ داخل سپر راست

22

3400000

گلگیر عقب

55

490000

چراغ داخل سپر چپ

23

179000

راهنما چپ

56

3850000

درب عقب چپ

24

179000

راهنما راست

57

3850000

درب عقب راست

25

2000000

بادگیر و جاچراغی جلو

58

2620000

درب صندوق عقب

26

3800000

سقف

59

550000

رینگ چرخ

27

3590000

درب موتور

60

857000

ریموت

28

140000

بادگیر پشت جلو پنجره

61

1390000

آینه بغل راست

29

1569900

کندانسور

62

1390000

آینه بغل چپ

30

 

 

63

965000

چراغ جلو راست

31

 

 

65

965000

چراغ جلو چپ

32